YOKY x

หยกเวอร์ชั่นต่างๆ ที่(ส่วนใหญ่)จะเข้าใจกันอยู่สองคน

อยู่ดีๆก็วาด
การวาดรูปเล่นครั้งแรกในปีนี้
อะไรจะไม่มีเวลาขนาดนั้นอ่ะ